HUISREGLEMENT

Hou je kotgenoten tevreden met een rustig en proper studentenhuis aan de hand van onderstaande regels.

 • Verhuurder (Steve Van Avermaet) : 0475 32 27 61
 • Medeverantwoordelijke (Veronique Janssens) : 0477 58 85 03
 • Brandweer/Ambulance : 100
 • Politie : 101
 • Anti-gif centrum : 070 245 245
 • Wachtdienst dokters : 03 0821 40 40
 • Wachtdienst apothekers : 0900 10 500
 • Card Stop : 070 344 344
 1. De student(e) dient zijn/haar kamer hygiënisch te houden.
 2. Alle studenten zorgen ervoor dat de gemeenschappelijke keuken en de vuilnisberging hygiënisch en proper blijven (inclusief dagelijks de afwas doen).
 3. De toiletten moeten ALTIJD proper achtergelaten worden na gebruik, bovendien mogen er geen maandverbanden / tampons in de wc’s gegooid worden.
 4. De verhuurder voorziet in het algemeen onderhoudsgerief en de stofzuiger voor het opkuisen van de eigen kamer. Na gebruik wordt het gebruikte onderhoudsgerief en de stofzuiger terug opgeborgen in de daarvoor bestemde opbergkast op de gelijkvloerse verdieping. De huurder verklaart zich akkoord om hierin zijn verantwoordelijkheid te dragen.
 5. De verhuurder behoudt zich het recht voor om bij gebrek aan netheid en hygiëne de noodzakelijke maatregelen te treffen om de hygiëne te handhaven. Bij nalatigheid wordt er een poetsfirma ingeschakeld en worden de kosten aan de huurders verrekend.
 1. Elke huurder doet zijn eigen afval in de daarvoor bestemde afvalzak of container. De containers bevinden zich op de binnenplaats naast de brandladder.
 2. Gelieve het deksel van de afvalemmer steeds dicht te doen voor hygiënische redenen.
 3. Ik stel als proef voor: het restafval eerst in een grijze afvalzak te doen, is deze vol deponeer hem in de grijze container op de binnen plaats . is het ophalen van huisvuil, plaatst de grijze container buiten met de klever restafval en laad daar de grijze afvalzakken in.
 4. De huurders staan zelf in voor het buitenzetten van het afval. Dit gebeurt volgens een beurtrol, deze staat vermeld op het magneetbord in de gemeenschappelijke keuken. Het afval mag buitengezet worden op dinsdag vanaf 18h00, woensdag worden de containers terug binnen geplaatst.
 1. De meubelen mogen noch losgemaakt noch verwijdert noch verplaatst worden.
 2. Verfraaien van de kamers is toegelaten voor zover er geen schade wordt toegebracht aan de vaste inrichting en de bestaande muur- en vloerbekleding.
 3. Herschilderen van de kamer is niet toegelaten.
 4. Gaten boren in het meubilair, de muren, de deuren, het plafond of de vloer is steeds verboden.
 1. De huurder is verplicht de matrasbeschermer te gebruiken en te onderhouden.
 1. Zonder de toelating van de verhuurder is het verboden om meer personen dan voorzien in de huurovereenkomst te laten verblijven op de kamer.
 1. De kamers zijn bedoeld als studeer- en woonruimte voor de student(e). Het is verboden aan de vertrekken een andere bestemming te geven.
 2. Vergaderingen, fuiven, party’s, feestjes, luidruchtige gesprekken of andere storende elementen zijn niet toegelaten in de kamers, de gemeenschappelijke ruimtes en de binnenplaats buiten.
 1. Bij het verlaten van de kamer en het huis dient de student(e) zijn kamerdeur en de voordeur te sluiten.
 2. De bewoner wordt aangeraden geen geld en/of andere waardevolle spullen op de kamer achter te laten.
 3. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele diefstal.
 1. Controle van de kamers en de gemeenschappelijke delen door de verhuurder o.a. op vlak van staat van bevinding, hygiëne en veiligheid dient steeds te worden toegelaten, mits voorafgaande verwittiging; tenzij in geval van overmacht.
 2. De verhuurder behoudt zich het recht voor om onaangekondigde controles van de gemeenschappelijke delen uit te voeren.
 1. Om veiligheidsredenen is het maken van vuur (incl. kaarsen of wier rook) en/of vuurwerk in de kamers of om het even waar in het gebouw (binnen en buiten) ten strengste verboden. Het bezitten van licht ontvlambare stoffen en/of gevaar opleverende stoffen in het gebouw, anders dan die nodig voor huishoudelijk gebruik, is verboden.
 2. Het is verboden zich in de kelder of op de daken te begeven, tenzij noodzakelijk.
 3. In geen geval mag geraakt worden aan de verwarmingsketel en aan de installaties die dienst doen als brandbeveiliging als er geen brandgevaar is (o.a. rookmelders, noodverlichting, brandblustoestellen, branddeken en branddeuren).
 4. De brandladder mag enkel gebruikt worden in geval van brand.
 5. Het onnodig in werking stellen van een brandblustoestel zal vergoed worden à rato van de kostprijs van het toestel, vermeerderd met de kosten van de eventuele schoonmaak. Dit bedrag zal afgehouden worden van de waarborg.
 6. Indien een huurder onopzettelijk een vals brandalarm veroorzaakt, dient deze zich naar de telefoon (boven het brandblusapparaat) op de gelijkvloerse verdieping te begeven en te wachten tot de meldcentrale zich meldt. De meldcentrale zal de vraag stellen of er brand is en bovendien moet de student zijn naam en kamer doorgeven. Zo wordt een onnodige interventie vermeden. Wanneer deze procedure niet gevolgd wordt, zullen de onnodige kosten van de interventie door verrekend worden aan de veroorzaker van het valse brandalarm.
 1. Voor de fietsen is er een fietsenstalling voorzien. Per student is er 1 plaats voorbehouden.
 2. Het is verboden om de fietsen of andere voertuigen te stallen in andere ruimtes dan deze voorzien.
 3. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal van fietsen.
 1. Radio, televisie, e.d. mogen gebruikt worden, op voorwaarde dat de medehuurders niet worden gestoord.
 2. Tijdens de examenperiode en de blokperiode zal iedere huurder een extra inspanning doen om zo weinig mogelijk lawaai te maken en om zijn medehuurders zo weinig mogelijk te storen.
 3. Tussen 22.00 uur en 7.00 uur is elke lawaaihinder hoe dan ook verboden. Feestvieren en luide muziek spelen zijn nooit toegelaten.
 1. Het studentenpand is volledig rookvrij. Dit betekent dat zowel in de gemeenschappelijke ruimtes als in de studentenkamers een algemeen rookverbod geldt. Roken kan uiteraard wel op het terras en de binnenplaats buiten.
 2. Werp u sigaretten peuken niet op de grond of dak.
 3. Bemerk dat als er in de kamer of de andere gemeenschappelijke ruimtes gerookt wordt, het brandalarm zal afgaan.
 4. Aantasting veroorzaakt door nicotine in de kamer of badkamer wordt op de kosten van de huurder verwijderd.
 1. Wie bezoek ontvangt, draagt er de volledige verantwoordelijkheid voor, uitgezonderd voor de burgerlijke gevolgen van een misdrijf gepleegd door de bezoeker of de bezoekster. Bezoekers vallen mee onder de bepalingen van het Intern Reglement voor de duur van hun bezoek.
 1. Kook-, fondue-, grill- en andere keukentoestellen mogen enkel in de gemeenschappelijke keuken gebruikt worden. Dus niet in kamers, gangen of andere gemeenschappelijke ruimten, tenzij door de verhuurder schriftelijk toegelaten.
 2. Plaatsing en/of gebruik van een friteuse, tevens het gebruik van het opwarmen van olie in een kookpan of wok om te frituren is echter nergens toegelaten, dus noch in de keuken, noch ergens anders in het gebouw.
 3. Alle niet in de overeenkomst beschreven elektrische toestellen die eigendom zijn van de studenten moeten het keurmerk “CE” dragen en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Interventies die voortvloeien uit defecte of niet-conforme toestellen zullen verrekend worden naar de gebruiker.
 4. De verhuurder stelt een koelkast met vriesvak, een diepvriezer, een microgolfoven, een waterkoker en een Senseo apparaat in de keuken ter beschikking. Iedere huurder reinigt de microgolfoven, het Senseo apparaat en de kookplaat na gebruik.
 1. Deze gedragscode bevat een aantal regels waaraan elke gebruiker zich moet houden zodat alle gebruikers ongestoord kunnen genieten van het internet. Gedrag dat direct of indirect de internetverbinding van de andere gebruikers verstoort, zal niet geduld worden en indien nodig kan er ook tegen opgetreden worden. De verhuurder biedt een internetaansluiting aan in elke studentenkamer. Er is geen download limiet.
 2. De verhuurder kan de internetaansluiting van een huurder tijdelijk of definitief afsluiten indien één van bovenvermelde inbreuken werden vastgesteld.
 3. De student/gebruiker verklaart zich akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:
  1. het is verboden het internet te gebruiken voor onwettige doeleinden (poging tot hacken van servers of andermans PC, verspreiden van virussen, downloaden van kinderporno, inbreuk plegen op auteursrechten, verhuur of verkoop van illegale kopieën van computerprogramma’s of films, verspreiden van beschermd materiaal via internet, enz.);
  2. illegale downloads zijn verboden (computerprogramma’s, films, muziek, enz.);
  3. elk gebruik dat schade of ongemakken (van welke aard ook) veroorzaakt aan de andere gebruikers of hun prestatiecapaciteit is verboden;
  4. het netwerk mag niet misbruikt worden voor het verzenden of het aanbieden van informatie die beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend of een schending van het vertrouwen is;
  5. het verzenden van ongevraagde of ongewenste elektronische post is verboden.

Aansprakelijkheid: De huurder neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle verkeerd, onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van het netwerk en/of de diensten door zichzelf of door derden aan wie hij toegang heeft verschaft en draagt als enige de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van zijn PC en informaticasystemen. Elke huurder ziet met het ondertekenen van dit huishoudelijk reglement af van toekomstige schadeclaims tegen de verhuurder ivm bovenstaande bepalingen.

 1. Affiches en posters mogen niet opgehangen worden in de gemeenschappelijke ruimtes, tenzij aan het magneetbord in de keuken.
 2. Er mogen geen affiches en/of posters worden opgehangen in de kamers met duimspijkers of ander materialen die gaten/schade aan de muren veroorzaken. Enkel Poster Buddies zijn toegestaan. Dit is een veelzijdige, eenvoudig verwijderbare en herbruikbare vierkante kneedlijm.
 1. Huisdieren zijn niet toegelaten in het volledige studentenpand of buiten koer.
 1. Het gebruik van eender welke vorm van drugs of geestverruimende substanties in het studentenhuis is verboden en leidt tot onmiddellijke beëindiging van het huurcontract.
 2. De verhuurder zal dit tevens melden aan de politie en kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor gebruik en/of handel in het studentenhuis.
 1. Gelieve er opmerkzaam voor te zijn dat er geen water en elektriciteit wordt verspild.
 2. Zorg er steeds voor dat kranen goed dicht zijn en de verlichting uitgeschakeld is wanneer je het pand verlaat.
 1. Problemen en defecten dienen onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden, zodat deze problemen binnen een redelijke tijdspanne kunnen hersteld worden.
 2. De verhuurder verplicht er zich toe tijdens de blok- en examenperiode geen omvangrijke herstellingen of verbouwingen te verrichten.
 1. Onmiddellijke melding
  Waarschuw de personen in de omgeving > Contacteer de brandweer (100) > Plaats – aard – omvang van de ramp vermelden
 2. Veiligheid en evacuatie
  Maatregelen treffen om jezelf en andere personen in veiligheid te brengen - Indien nodig: evacuatie van de personen die in gevaar zijn.
 3. Blussen
  Gebruik de poederblussers om het vuur te blussen of onder controle te houden tot de brandweerinterventie er is of voor jezelf om een doorgang te creëren.
 4. Toegang brandweer
  Zorg voor een vlotte toegang naar de plaats van de ramp.
 5. Verdere acties
  Sluit ramen en deuren, Vermijd paniek.
 1. Bij overtreding van de bepalingen in het Intern Reglement opgenomen, o.a. bij diefstal, bij vandalisme of bij misbruik van brand- en veiligheidsinstallaties alsook bij ongepast gedrag (storend lawaai, pesterijen, fysiek of verbaal geweld, ongewenste intimiteiten, …) kunnen de studenten gesanctioneerd worden.
 2. Benadeelde studenten dienen klacht in te dienen bij de verhuurder die op zijn beurt de politie kan verwittigen.
 3. De sancties zijn vermaning, volledige of gedeeltelijke inhouding van de waarborg, betaling van een factuur met opgave van de kostenstaat, definitieve uitsluiting uit het gebouw (verbreking huurcontract) en/of gerechtelijke vervolging.